Teaching & Presentations | Subjects (in Czech) 

Všeobecná geologie (Physical Geology) 

 

Endogenní a exogenní dynamika Země; principy anorganické chemie, horninotvorné a ložiskové minerály, přehled a vznik hornin a jejich vzájemné přeměny, geologický čas (absolutní a relativní) a možnosti a meze jeho měření, hlavní etapy vývoje života; endogenní procesy: magmatické a tektonicke (diastrofismus); desková tektonika, relativní pohyb desek k referenční soustavě opřené o pevné body cca 80ti horkých skvrn (hot spots); model klasických geosynklinál ve světle deskové tektoniky; hlavní typy hor; nitro Země, vlastnosti a interpretace šíření seismických vln. Teplo slunečního záření je hlavním zdrojem energie exogenních procesů, proměny energie kinetické na potenciální a naopak probíhá vlivem gravitačního zrychlení. Zvětrávání horniny rozdružuje a připravuje pro mechanický a chemický transport.

Kinetická energie mechanického transportu je úměrná sklonu, tj. úhlu gravitačního pohybu k rovině ke gravitaci kolmé (vodorovné). Při velkém úhlu dochází k transportu pevných částic za přítomnosti i malého množství tekutiny (svahový pohyb jako jsou půdní sesuvy ap.). Tekutiny, pokud dominují nad pevnou fazí, však svým gravitačním pohybem mohou účinně strhávat množství pevných částic. Předávají svou vlastní kinetickou energii pevným částicím. Toto strhávání je přímo úměrné kinetické energii (KE) tekutiny a její kinematické viskositě (vazkosti, ν). Tak je tomu při vodní erosi a transportu. Zde opět rozhoduje úhel gravitačního pohybu, zda je tok aktivní (v horách), má dost kinetické energie, dominuje erose, nebo pasivní (v otevřené krajině), má málo kinetické energie tj. dominuje sedimentace, tok se zanáší vlastním sedimentem, který mu brání v pohybu (řeka meandruje).

Pohyb vzduchu (vítr), je působen také gravitací. Ta ale vzduch nezrychluje na svahu, nýbrž dle jeho hustoty, která se mění vlivem teploty (ohřátý vzduch stoupá, na jeho místo proudí studený vzduch ze strany - vítr), tlaku a obsahu vody ve kterémkoli skupenství. Pohyb hlavních vzduchových mas je ovlivňován rotací Země (Coriolisova a odstředivá síla). Erose a usazeniny větru (eolické procesy). Erose a usazeniny ledovců (glaciální procesy). Erose a usazeniny turbiditních proudů. Ložiska rudních, nerudních a energetických surovin (fosilních paliv), alternativní energetické zdroje. Sluneční soustava: typy těles, základní vlastnosti, pravděpodobný vznik a vývoj, Slunce, planety a jejich satelity, asteroidy, Kuiperův a van Oortův pás, meteority a komety. ...

Doporučená literatura:
Anatole DOLGOFF, 1998, Physical Geology; Houghton-Mifflin Co., Boston, New York; 638 (8.5"x10.75") stran, paperback, ISBN 0-669-33923-7 .
http://www.thelayeredearth.com/