Charles University — Universita Karlova 

Jiří se představuje  Životopis (zatím jen anglicky): http://teaching.grano.de/biography.html .


The English translation by Google — click here: 
https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.granometry.com%2Findex.php%2Fen%2Fjiribrezina&sandbox=1 

Mé vyznání:

Jsem vděčný za:

 • život — zázrak naší planety, i neživý svět, bez něhož by život nebyl;
 • možnost oba světy poznávat;
 • lásku — poznávání z té krásy včetně lidí.

Mé přání:

 

 • Jsem šťastný — chci se s Vámi dělit o tento dar genů, zkušeností a Boha.

Zdroje mých vyučovacích principů:

 • Myšlenky J. A. KomenskéhoAlma Mater, Karlovy University;
 • 40ti-leté vyučování fyzikálním vědám přes 7000 amerických studentů na University of Maryland Europe v Německu.

Já a student - jsme si rovni

Obě strany mají stejný úkol — naučit (se) daný předmět. Jsme na jedné lodi. S tím nesouhlasí můj přítel, ročník 1929, jeden z nejlepších profesorů na geologické části Přírodovědecké fakulty.

 • Dodnes jsem jeho obdivujícím studentem. Jeho mentální kapacita neuvadla. Ačkoliv si Jeho opačného názoru vážím — nazval můj přístup "amerikanismem, falší a podlézáním studentům" — kategoricky ho odmítám.
 • Amerikanismus beru jako pochvalu. Jen KGB vkládá do toho pojmu snůšku pomluv "nepřítele". Nejlépe vím, že nejsem falešný ani nepodlézám, nejsem podplatitelný, jde mi o otevřenost a přímost vztahu, který nikdy není povrchní. Všichni jsme chybující a celý život bojujeme s hloupostí, na prvním místě s vlastní. Umožňuji učit se z chyb. Vlastním příkladem chci ukazovat nesmyslnost autority kantora dané jen jeho funkcí.

 

 

 {tab=Co z toho plyne...} 

Z toho plyne:

formálně — pokusme se oslovovat křestním jménem, ale vykáme si; 

obsahově — jsem plně odpovědný za to, že Vás předmět naučím,

Věřím, že si předmět oblíbíte a že na základě dvou písemných testů dostanete co nejlepší spravedlivou známku. 

 • Od počátku kursu budete mít podrobná skripta a témata zkoušek (obojí ke stáhnutí v internetu), definující požadavky znalostí; 
 • Pokud možno aktivně sledujte přednášky — šetříte čas, jinou činnost konejte jinde. Mimopřednáškové učení je méně účinné, zabere víc času. Při nesoustředění zdůrazňuji význam slovy "tohle bude v testu", spaní zaháním dvouminutovým vtipem;  
 • Historky, které říkám při přednáškách a nejsou ve skriptech, nejsou ztrátou, ale využitím času: přispívají k objasnění a zapamatování obtížnějších námětů, které znám z analyzy testů; právě tyto historky pomáhají v efektivním zvládnutí předmětu, skripta nemohou zcela nahradit živého kantora - toho se můžete ptát a diskutovat na místě opačný názor;  
 • Vítám interaktivitu i při přednáškách: přerušujte můj výklad okamžitě při jakékoliv nejasnosti nebo nejistotě, zda chápete správně; neodkládejte — ptejte se hned: Vaše otázka ukazuje nedostatky výkladu — je nejasný, zavádějící, nesrozumitelný. Neexistuje hloupá otázka, jen odpověď, která může být Vaše při zkoušce. Vaši okamžitou otázku vítám nejen já, ale i ti, kteří se ostýchali ji položit. Když student/ka nedává pozor a zeptá se na zameškané, neodbudu ji/ho poukazem na nepozornost ("měl/a jste dávat pozor"), ale vždy znovu vysvětlím, většinou trochu jinak, protože studentskou nepozornost beru jako svou chybu. Opakování je užitečné pro všechny.  
 • Zkoušky jsou dva písemné testy typu "multiple choice",  "výběr z možností", "abcd-test". Otázky vyvíjím desítky let na tisíci studentech (většina byli Američané). Mým cílem je srozumitelnost otázek a klasifikace, srovnatelnost a spravedlivost. Statistika odpovědí otázek buď potvrzuje jejich správnost, nebo — při signifikantně mylných odpovědích — nedostatek buď mého vysvětlení při přednášce či ve skriptech a nebo mé formulace otázky. "Pasti" nejsou fair, neužívám je. Pokud některá otázka je připomíná, je to tím, že očekávám přesné znalosti, ne "odhady", mlhavé představy, polopravdy. Ze zkušenosti znám takové možnosti a upozoňuji na ně při přednáškách a v tematech otázek.  
 • Testy opravuji hned po napsání. Studentkám/ům, které/ří si na opravu testu počkají, nabízím spolupráci na opravách: mohou doplnit zapomenuté odpovědi a se mnou diskutovat vhodnost, srozumitelnost aj. aspekty otázky. Protože testy jsou zaměřené na temata nejdůležitější a nikdy okrajová, jsou součástí výuky nejen důležitou, ale nejefektivnější: teoreticky naučená znalost se nejlépe upevní zkouškou a individuální diskusí.  
 • Student/ka je nevinná/ý, uplatňuji presumpci neviny — vinný Jsem já; Je-li známka na rozhraní nebo blízko něho, přikláním se k té lepší. Motivuji pochvalou a uznáním výsledků, nikoliv připomínáním chyb:"když už jste dosáhl/a toho tolik, tak tuto maličkost také zvládnete". Jde mi o posílení studentovy sebedůvěry, naděje na úspěch a chuti do práce.  
 • Udělám vše, abyste byly/i spokojené/í se svým očekáváním, úspěšné/í a měly/i radost z poznání. Kontaktujte mě buď hned po přednášce (zůstanu s Vámi), na můj pražský telefon (223 016 126), emailem ( jb<zavináč>grano.de ), nebo SKYPEm (<jbrezina1>), který otevřu na požádání: pak se při diskusi můžeme slyšet nebo — máte-li web-kameru — i vidět. 

 

{tab=Proč studovat? }

Proč studovat?

Jste generace doby, kdy populace explosivně roste, hlavně ta část, která se sama neuživí, protože je nekvalifikovaná. Vy jste, resp. chcete být částí, která se uživí. Protože jsme všichni součástí života založeného na symbiose, neseme odpovědnost za zdravý život svůj a veškerý, a to nejen lidstva včetně části, která se neuživí.

Už asi studujete, takže máte pro studium důvod. Znalosti, zkušenosti a získané schopnosti jsou základem životní síly. Nejefektivněji je získáte studiem. Cílem studia a jiného sběru znalostí je poznání věcí, nikdy získání bohatství a peněz. Tyto statky nesmí být cílem úsilí, mohou být jen jeho vedlejším následkem, ovšem že příjemným. Existují však mnohem větší a spolehlivější příjemnosti. Dosažením těch materiálních úsilí nekončí — právo na odpočinek neexistuje. Jako geologové se dozvíte, že jedním z největších nepřátel života je jeho úspěch, který může být hlavní přirozenou příčinou vymírání (vedle jiných ekologických příčin). 

Proč vědy?

Věda znamená organizované znalosti a metody jejich získávání a užití. Jako věda je výsledkem vývoje myšlení, tak myšlení obohacuje vědu svou logikou. Jedním z nejdůležitějších vlastností vědy je princip jednoduchosti vedoucí k přímočarému a efektivnímu myšlení. Z toho plyne i srozumitelnost vědy. Jednoduchost a srozumitelnost, hlavně při vyjádření poznatků, tedy i tzv. vědeckého jazyka. Tyto dvě vlastnosti jsou kriteriem pravdy: co je složité a nesrozumitelné, nebývá pravdivé. To platí mnohonásobně ve vědě, a plyne z toho i společenská bezvýhradnost vědy.

{slide= Více informací}

Geniální matematik Carl-Friedrich Gauss (1777–1855) označil matematiku za královnu věd, což se od jeho doby jedinečně naplnilo: bez matematiky si neumíme představit moderní vědu. Matematika pronikla i do humanitních věd. Na některých universitách v anglosaském světě se pojmem vědy myslí přírodní vědy. Informatika je jedním z nejdůležitějších moderních oborů, protože se zabývá sběrem, zpracováním a transportem znalostí (komunikací) a má použití ve všech oborech lidské činnosti. Matematika a informatika umožňují existenci a práci všech věd. Humanitní vědy vedle společenských zahrnují např. linguistiku: jazyky jsou formulačním a komunikačním projevem inteligence národů. Pedagogika — věda o vyučování, založená na filosofii a psychologii — pomáhá vyvíjet metody učebních procesů, tedy předávání znalostí.

 {/slide}

Proč přírodní a technické vědy?

Přírodní vědy poskytují pochopení celé přírody. V klasickém pojetí se skládají z fysiky, chemie, geologie, meteorologie a astronomie. Fysika znamenala svou etymologií vědu o přírodě (řecky physis φύσις příroda). V moderním pojetí k přírodním vědám přistupují interdisciplinární obory, vzniklé spoluprací a prolínáním oborů klasických i nových, vyvinutých vlivem průmyslu, mediciny, vesmírného výzkumu apod.

{slide= Více informací}

Přírodní a technické vědy jsou klíčem k přežití lidstva, které je vystaveno dosud neznámým překážkám. Totiž svému extrémnímu přemnožení a jeho zatím nepoznaným následkům. Člověk začíná svou existencí a činností (produkty potřebné a nepotřebné, tedy odpady) porušovat ostatní přírodu, jíž je nedílnou součástí. K řešení těchto problémů bude spolupráce přírodních a technických věd se společenskými. 

Studium oborů přinášející rychlé obohacení, jako je třeba management, vedou k nedostatku produktivních odborníků v přírodních a technických vědách: nebude co podrobit managementu — nebude co manageovat. Ačkoliv nechci snižovat hodnotu vědeckého přístupu k managementu, management se stává módou, jejíž povrchnost nevidí svou dočasnost. Prohlédnutí vystudovaného manažera je bohužel trpkým rozčarováním v dospělém věku, kdy se chybějící vzdělání v přírodních a technických vědách těžko dohání. Principy managementu jsou přes to nezbytnou strategií při efektivním řešení společenských aspektů organizace práce.

 {/slide}

Proč geologii?

Geologie, věda o vzniku a vývoji naší planety, má zvláštní místo v přírodních vědách: odkrývá vznik a vývoj života podobně jako ontogenese ukazuje efektivně rekapitulovanou fylogenesi (Ernst Heckelův objev [1866] vztahu mezi embryologií a paleontologii — jsou si navzájem klíčem podloženým moderní genetikou). Geologie odkrývá vznik a vývoj i životního prostředí — obohacuje tak pohled biologa omezený jen na současné prostředí. Jedním z hlavních motivů vzniku geologie byla závislost člověka na zdrojích původně jen přírodních, a postupem času i "umělých", tedy odpadů života. Poznáváním omezenosti naší planety — kosmické lodi — se lidstvo začíná učit, jak měnit nepotřebné (odpady) na potřebné, a to jak materiály tak i energii — jak hospodařit s hodnotami v uzavřené soustavě. Na tyto úkoly se moderní geologie začíná zaměřovat a dosahovat neuvěřitelných úspěchů, jako je např. gigantický projekt USArray, GeoScientist's Earth Telescope http://www.earthmagazine.org/article/usarray-geoscientists-earth-telescope .

Proč planetologii?

Zatím co astronomie odkrývá celý vesmír, planetologie se zaměřuje na sluneční soustavu a podobné soustavy okolo hvězd a středu naší galaxie, Mléčné dráhy. I planetologie ukazuje, jak gigantické hodnoty prostoru a času jsou měřítkem vlivů a dosažitelnosti jiných světů. Že je zatím věcí pravděpodobnosti neznámých, jak naší Zemi — kosmickou loď — cizí objekty mohou ovlivnit. Ať je to změna záření naší hvězdy, Slunce, jen zdánlivě neměnné, či bombardování různě velkými, ale fatálně rychlými meteority a asteroidy. Planety, měsíce a asteroidy začínají být stále dosažitelnější naším technickým vybavením, přicházíme na možnosti jejich využití jako zdrojů i na předcházení jejich zhoubných dopadů na Zemi. Exponenciálně rostoucí množství dat začíná být nezpracovatelným úkolem, i kdyby každý obyvatel Země byl expertem a měl se na něm podílet. Už dnes Vás lidstvo potřebuje — buďte pionýry před branami poznávání našeho nekonečného okolí. Už na Vaší cestě budete okouzlované/áni nejen užíváním, ale i podílením se na vývoji technologií, o nichž se nám ani nesnilo. Staňte se uskutečňovateli dobrých Science Fictions. 

Proč má geolog studovat planetologii?

Předně, protože geologie je planetologií Země — geologie je částí planetologie. Tato formální hierarchie věd se začíná naplňovat: poznatky planetologie začínají fundamentálně ovlivňovat dosavadní geologické představy o vzniku a vývoji Země a života.

Několik příkladů: 

Jako všechna tělesa sluneční soustavy, i čtyři pevné planety (typu Země) vznikly shlukováním plynů a prachu a jemu úměrným růstem těles. Jejich oběhové rychlosti a zejména jejich oběhové kinetické energie klesají se čtvercem vzdálenosti od Slunce.

Planety Slunci nejbližší obíhají zvlášť rychle, mají největší oběhové kinetické energie. V této oblasti kolise vyvolávaly jejich maximální ohřev. Extrémní teplo vnitřních (pevných) planet umožnilo jejich počáteční tekutý stav a tím i hustotní diferenciaci. Vytvořilo se kovové jádro (Fe+Ni), jehož střed brzy krystalizoval. Teplo unikalo konvekcí z pevného středu tekutým kovovým obalem jádra. Středně rychlá rotace Země a Marsu dala vzestupným konvekčním proudům kovové taveniny Coriolisovými silami šroubový pohyb. Jejich třením vzniklé elektrické proudy vyvolávají silné magnetické pole sahající do okolí těchto planet, kde odklání nabité částice slunečního větru a kosmického záření a chrání na Zemi život. Chladnutí vede k růstu pevného vnitřního jádra krystalizací, která uvolňuje teplo posilující vzestupné proudy. Růstem pevného jádra se magnetické pole zeslabuje. Může dojít nejen k demagnetizaci, ale až k inversi polarity, známé naposledy z doby před 700.000 roky. 

{slide= Více informací}

Planety ve vzdálenostech 5x až 20x větších než Země (5 20 AU) se pohybují podstatně pomaleji — kolisními rychlostmi ideálními pro jejich růst a méně pro ohřev: vznikly čtyři velké plynné rychle rotující planety (typu Jupiter) s prstenci a mnoha měsíci.

Za touto zonou zůstala rozptýlená zbytková tělesa, která příliš nenarostla a neohřála se ani kolisemi při pomalých rychlostech ani absorpcí záření:Slunce ve velké vzdálenosti: zůstala pod 75 Kelvin (<200°C), kde je většina v přírodě běžných plynů v pevném stavu. 

Geologie planet, klasicky rozlišující procesy endo- a exogenní, je musí uvažovat v různých materiálech a ve fysikálně definovaných prostředích: v pevných látkách (horninách) – tektonické procesy (diastrofismus) diskontinuitní (zlomy), kontinuitní (vrásy, ohyby, diapyrismus), v kapalinách – magmatické (vulkanické) procesy, v plynech různý tlak, hustota a viskosita atmosféry, mechanická interakce s kapalinami jako je voda, na Titanu metan a příslušné dispersní soustavy jako jsou mraky°. Interakce tekutin s pevnými látkami: erose, sedimentace, zvětrávání, chemické a výparné ukládání. 

Venuše: její atmosféra na pevním povrchu 90x více stlačená než na Zemi je tak horká (472°C), že olovo by bylo roztavené a vše září temně rudým žárem; všudypřítomnost koncentrované kyseliny sírové (v mlze a dešti) vylučuje jakoukoliv hydrataci (absolutní nedostatek vody); vysoká viskosita (jako tekutý med neb glycerin) silně ztěžuje proudění a sedimentaci. 

Planetologii pro geology zakázal na katedře Geologie její nový vedoucí. V mailu 2017-4-13, 15:14h, mi mj. napsal "planetologie je zcela mimo zaměření našeho ústavu a od příštího školniho roku bude u nas zrušena". Jeho kariera je zřejmě založena na nepotismu. 

 {/slide}

{tab=Myšlenky...}

Myšlenky

Historické události se opakují 

Genialita je tvrdá práce 

Bez práce nejsou koláče, ani genialita. Neklesat na mysli - nevzdávat, ale dělat. Čím více chyb, tím více se učíme — Pavlovův podmíněný reflex. Buďme aktivní a interaktivní: neodkládejme řešení problémů. Ptejme se, když si nejsme jisti — okamžitě. Není hloupá otázka — jen mlčení je hloupé. Je projevem strachu a špatné duševní hygieny. 

Blbost (Albert Einstein) 

Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská blbost, při čemž si s vesmírem nejsem jist. 

Fantazie je důležitější než znalost (Albert Einstein) 

Fantazie je asociativní myšlení, které tvoří kreativitu. Kolem nás je stále a všechno nové, každou vteřinu. Dívejme se a učme se, abychom pochopili vnímané. Pokud nevidíme hned, naučíme se vidět později. Isaac Newton prý při padajícím jablku přišel na gravitační zákon. Jemu to stačilo, protože měl o tom znalosti už před tím. To nebyl zázrak geniality - to byl výsledek tvrdé práce. Nebojme se ničeho. Ostatní okolo nás jsou na tom podobně — vítají naše vyslovené otázky. Komunikujme a diskutujme — to pomáhá nám i ostatním. Využijme našeho času — je konečný a nevratný, v nekonečném času a prostoru. 

Trhlé holky 

Když byste nebyly - kdo by mě měl rád? 

Každý je si strůjcem svého zdraví sám a zodpovídá za ně 

To platí nejen pro jedince, ale pro všechny společenské jednotky. Pomáhejme si. 

Kontrolované množení lidstva pro zajištění kvalifikace dorostu  

Postupně všechny státy budou nuceny zpoplatnit narození dítěte. Může to být v podobě daně jako dříve v Číně, anebo státem kontrolovaného obnosu uloženého na vlastním kontě a použitelném výlučně na zaopatření daného dítěte do doby než ono prokáže vlastní obživu, plnoletost či kvalifikaci. 

TGM (1913): "Nebát se a nekrást" 

Budoucnost je Vaše

Podívejte se na nejnovější video dokumentaci Druhé Německé Televise, ZDF, jejíž název parafrázuje známou anti-science-fiction: Aldous Huxley, Brave New World, Krásný Nový Svět. ZDF ji vyrobila jako "Schöne neue Welt" (prosím, klikněte) pod vedením jednoho z jejich nejlepších moderátorů Claus Kleber (*1955). Stojí to za to - přeji Vám krásný zážitek.  

{tab=Studentské hodnocení}

Studentské hodnocení Planetologie pro geology, LS 2012: 

12. 12. 2012 jsem dostal výsledky dobrovolné ankety studentského hodnocení přednášky Planetologie pro geology ve srovnání s ostatními přednáškami Geologické sekce - celkem 20 přednášek. I když se na hodnocení ve druhé třetině kursu podílelo jen 57% studentek/ů (13 z celkem 23 studentek/ů Planetologie, průměr z 20ti přednášek byl 44%), výsledky jsou poučné.  Zde jsou numerické hodnoty i grafická znázornění — prosím klikněte.

 

Souhrn studentského hodnocení podle 12ti otázek mezi 20ti přednáškami:

 

Předmět otázky

Místo

Ukazatel/průměr

1-max.

#

Procento hodnotících studentů

6

57%/44%

88%-8%

1

Vzbudil zájem o předmět

4

1,3/1,97

2,7

2

Vstřícný ve vysvětlování, reaguje na dotazy

1

1,0/1,33

1,8

3

Dosažitelný i mimo výuku

5

1,4/1.77

3,5

4

Efektivní využití času

18

2,1/1,72

2,2

5

Výuka zbytečně neodpadala

16

1,7/1,37

2,3

6

Stanovil jasně a včas požadavky na splnění

9

1,4/1,51

2,2

7

Celková kvalita kursu

1

1,2/1,89

2.4

8

Předmět přínosný pro vzdělávání

11

1,8/1.81

2.5

9

Učebna odpovídá potřebám výuky

12

1.5/1,52

1,9

10

Studijní materiály jsou dostupné

1

1,0/1,73

2,6

11

Studijní materiály jsou vhodné k učení

1

1,1/1,93

3,5

12

Nároky předmětu ke kreditovému ohodnocení

9

1,9/1.83

2.1

 

Celkem (průměr ze 12 odpovědí 20 přednášek)

7,23

1,45/1,7

2,475

 Vysvětlivky:

Místo -

pořadí mezi 20 přednáškami (1 je nejlepší, 20 je nejhorší)

Ukazatel -

hodnocení Planetologie pro geology 13ti respondentů

Průměr -

průměrné hodnocení dané otázky všech 20ti přednášek

1-max. -

rozsah všech ukazatelů od hodnoty 1 do maximální hodnoty;
například u otázky 1 „vzbudil zájem“, byl rozsah ukazatelů 1 – 2,7.

 

 

 

 

 

 

 

Potěšilo mě vysoké ocenění mé Planetologie pro geology v nejdůležitějších otázkách: první místo v celkové kvalitě, vstřícnosti ve vysvětlování, a vhodnosti a dostupnosti studijních materiálů. Umístění v první třetině (<7) ve vzbuzení zájmu a dosažitelnost mimo výuku pokládám za relativní úspěch.

Hlavním nedostatkem mé Planetologie bylo špatné využívání času. Už během přednášek mě mrzelo, že cca polovina třídy chodila o půl hodiny i více pozdě; čekal jsem na ně — chtěl jsem zamezit otázkám z nepřítomnosti. Před koncem jich mnoho odcházelo opět zhruba o půl hodiny dřív. Studentky/i mi vysvětlily/i, že Planetologie je výběrová, a nepřítomní studenti musí dávat přednost povinným přednáškám. Rozvrh to nemohl zohlednit. Z podobného důvodu se skoro polovina studentů z kursu odhlásila: z původních 42 zůstalo 23 registrovaných, 22 prošlo: student, který neprošel, měl přesně onen prioritní problém a podobně jako cca 20 odhlášených studentek/ů se chce na kurs znovu přihlásit, jakmile bude nabídnut v LS 2013.

Podprůměrné umístění Planetologie v přínosnosti pro vzdělávání chci zlepšit tím, že zdůrazním návaznost na související přednášky kolegů, jako jsou Geologie Měsíce, Meteority a Kosmická geochemie. 

  {/tabs}

 

 

 

 

(pokračování následuje)

 

 

 


O chování v Internetu jsem napsal dvě A4 strany pro časopis Zpravodaj České geologické společnosti —  dokument si můžete stáhnout zde: http://www.granometry.com/data/netiketa.doc 

http://www.granometry.com/data/netiketa.pdf .

 

.